Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky www.thermo-control.sk, spoločnosť Thermo-control SK s.r.o. je zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (ďalej len „ZoOOÚ“).

1. Dotknutá osoba – návštevník webovej stránky

2. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, doručovacia adresa email, telefonický kontakt.

3. Účely spracúvania osobných údajov:
a) názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, – vystavenie daňového dokladu
b) email, telefónny kontakt – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, zasielanie akciových ponúk tzv. newsletter. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
c ) adresa – doručenie objednávky

4. Sprostredkovatelia ochrany osobných údajov:
Google analytics – zaznamenáva cookies a použitie webu

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, ) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

6. Doba uchovávania osobných údajov: len na dobu ako to vyžaduje zákon alebo poskytnutie služby
a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH – na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov b) email, telefónny kontakt – do momentu splnenia zmluvy.

7. Dotknutá osoba dáva vyplnením kontaktného formulára zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

8.Cookies
Cookies sú malé súbory s informáciami, ktoré webové sídla ukladajú na počítač návštevníka, a ktorý prehliadač návštevníka poskytuje webovému sídlu vždy, keď naň návštevník opätovne zavíta. Cookies používame, aby nám pomohli identifikovať a sledovať zákazníkov, ich používanie webového sídla a ich preferencie webových sídel (napr. jazyk). Návštevníci webových stránok www.thermo-control.sk, ktorí si neželajú ukladať súbory cookies do svojich počítačov, by mali vo svojich webových prehliadačoch zakázať používanie cookies, avšak mali by ste tak robiť s vedomým, že niektoré funkcionality našich webových sídel bez pomoci cookies nemusia fungovať správne.