O nás

Činnosť firmy

Činnosť firmy

Spoločnosť Thermo-control SK s.r.o. bola založená v roku 2010 a je oficiálnym distribútorom termostatov a regulačnej techniky značky SALUS Controls, cirkulačných a obehových čerpadiel a elektrických sušičov rúk.

Na ponúkané produkty zároveň poskytujeme komplexnú podporu predajatechnickú a konzultačnú podporuzáručný aj pozáručný servis v rámci Českej republiky a Slovenska.

Spoločnosť disponuje dostatočne širokým sortimentom s kvalitnými produktmiktoré sú priebežne inovované a doplňované starostlivým výberom produktovktoré  dopytované trhom na základe požiadaviek zákazníkov a obchodných partnerova podieľajúcich sa týmto na ich vývoji.

Základné údaje o spoločnosti

Názov spoločnostiThermo-control SK s.r.o.

Sídlo
 spoločnostiPodunajská 31, 821 06 Bratislava

Právna formaSpoločnosť s ručením obmedzeným

Základný kapitál5.000 

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky Thermo-control SK, s.r.o. určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov Thermo-control SK, s.r.o. so svojimi odberateľmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s odberateľom explicitne uvedené inak.

1. Definícia pojmov – Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:
1.1. ”dodávateľ” – znamená spoločnosť Thermo-control SK s. r. o. so sídlom na Podunajská 31, 821 06 Bratislava, IČO: 45700907
1.2. ”odberateľ” – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Thermo-control SK, s.r.o. a to predovšetkým vystavením objednávky v ústnej alebo písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy
1.3. ”produkt” – znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:
1.3.1. poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samotné služby
1.4. „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení
1.5. „VOP“ – znamená Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Thermo-control SK s. r. o.
1.6. „doručenie tovaru“ – znamená, že tovar sa považuje za doručený do 2-3 dní nasledujúcich po jeho odovzdaní externej expedičnej spoločnosti.

2. Objednávka produktu
2.1. Odberateľ objednáva produkt a služby u dodávateľa písomne:
2.1.1. e-mailom na adrese obchod@thermo-control.sk alebo priamo na e-mailovej adrese www.thermo-control.sk,
2.1.2. poštou na adresu Thermo-control SK s.r.o Podunajská 31, 821 06 Bratislava.
2.1.3. aj vtedy, pokiaľ už odberateľ objednal produkt u dodávateľa telefonicky alebo ústne v obchodnom mieste dodávateľa; v takom prípade sa odberateľ zaväzuje potvrdiť ústnu alebo telefonickú objednávku písomne, mailom, faxom alebo poštou do 24 hodín od ústnej alebo telefonickej objednávky. Na ústnu alebo telefonickú objednávku, ktorá nebola dodatočne písomne potvrdená dodávateľovi sa neprihliada.
2.2. Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu, spôsob prevzatia produktu, popis objednaného produktu a počty kusov.
2.3. Odberateľ nie je povinný súčasne s objednaním produktu poskytnúť dodávateľovi zálohu na kúpu, pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve stanovené inak.
2.4. Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná.
2.5. Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením dodávateľom.
2.6. Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku, avšak len pred dodaním produktu. V takom prípade je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny za produkt, ktorý bol predmetom záväznej objednávky a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu.
2.7. Objednávka staršia ako 30 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Na neplatnú objednávku dodávateľ neprihliada.

3. Dodanie produktu
3.1. Dodanie produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobným prevzatím odberateľom alebo odovzdaním na prepravu.
3.1.1 Pri osobnom prevzatí produktu zo skladu dodávateľa odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.
3.1.2 Pri použití prepravcu sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.
3.2. Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).
3.3. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, mailovej alebo faxovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.
3.4. V prípade objednania prepravy produktu dodávateľom, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi prepravné náklady v plnej výške. Výška prepravných nákladov sa odvíja od cenníkových sadzieb externého prepravcu. K 01.01.2014 predstavujú prepravné náklady sumu 5,- Eur bez DPH pri úhrade na dobierku a 4,- Eur bez DPH pri úhrade formou faktúry (zmluvní partneri).
3.5. Odberateľovi so sídlom mimo Bratislavy, ktorý má uhradené predchádzajúce faktúry v dohodnutej lehote splatnosti a hodnota dodávaného produktu je nad 300,- Eur bez DPH dodávateľ dodá produkt na svoje náklady.

4. Ceny a zľavy
4.1. Zoznam produktu i s predajnými cenami je obsiahnutý v základnom cenníku dodávateľa, prístupný na stránke www.thermo-control.sk. Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa.
4.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.
4.3. Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách.
4.4. Cena platí v sklade dodávateľa v Bratislave 821 06 na ulici Podunajská 31 a nezahŕňa náklady za dopravu a poistenie.

5. Platobné podmienky
5.1. Platba za tovar sa vykonáva nasledovnými spôsobmi: v hotovosti, na dobierku alebo bankovým prevodom na základe zálohovej alebo riadnej faktúry vystavenej dodávateľom pri dodaní produktu, pokiaľ nie je Kúpnou zmluvou stanovené inak.
5.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný produkt.
5.3. Odberateľ nie je oprávnený započítať si akúkoľvek splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči dodávateľovi, ktorá vznikla na základe objednávky podľa zmluvy, alebo týchto VOP, alebo ktorá vznikla porušením VOP, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

6. Vlastníctvo produktu a prechod nebezpečenstva škody
6.1. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má dodávateľ v súlade s VOP a zmluvou nárok.
6.2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa momentom dodania produktu odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi.
6.3. Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na odberateľa, ktorý má produkt v držbe, odberateľ má všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt dodávateľa.

7. Zapožičiavanie vzoriek dodávateľom odberateľovi
7.1. Dodávateľ môže (podľa svojich momentálnych možností) zapožičať odberateľovi vzorky produktov určené na ich predvádzanie pričom budú dodržané podmienky podľa podmienok na zapožičanie produktu podľa bodu 7.2. až 7.4. VOP.
7.2. V prípade záujmu o zapožičanie vzoriek si odberateľ objednáva príslušné vzorky objednávkou vzoriek. Dodávateľ vystaví za zapožičanie vzoriek odberateľovi faktúru, splatnú podľa platobných podmienok odberateľa. Dodávateľ je však oprávnený účtovať si za zapožičanie vzoriek produktu okrem ceny vzoriek aj poplatok vo výške 100,- eur. Doba zapožičania vzoriek je 30 kalendárnych dní, pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve stanovené inak.
7.3. Odberateľ je povinný pred uplynutím doby zapožičania vrátiť zapožičané vzorky nepoškodené a v pôvodnom obale; v takom prípade mu dodávateľ dobropisuje uhradenú faktúru za zapožičanie vzoriek.
7.4. Dodávateľ má právo odmietnuť vrátenie vzoriek produktu odberateľom po uplynutí doby zapožičania alebo v prípade nesplnenia podmienok vrátenia vzoriek podľa bodu 7.3. VOP. V takom prípade odberateľ nadobudne vlastnícke právo ku daným vzorkám dňom doručenia odmietnutia vrátenia vzoriek odberateľom a uhradená cena a poplatok za požičanie vzoriek sa bude považovať za kúpnu cenu za produkt.

8. Zodpovednosť za škodu
8.1. V prípade, že dodávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z jednotlivej objednávky, takéto porušenie nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán z iných odberateľom vykonaných objednávok podľa týchto VOP a iné zmluvné vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom.
8.2. Dodávateľ v súlade s § 373 a 374 ObZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi v súvislosti s prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a zabránila dodávateľovi v splnení jeho zmluvnej povinnosti.

9. Záručné lehoty a reklamačný poriadok
9.1. Záručná lehota na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ.
9.2. V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.
9.3. Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený. Poskytovaná záruka na produkt zaniká v prípade, že produkt nebol nainštalovaný oprávnenou osobou.
9.4. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady podľa bodu 9.5. VOP reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
9.5. Vady musia byť vytknuté písomne, faxom alebo e-mailom na riadne vyplnenom reklamačnom liste reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Reklamačný list vyplnený odberateľom obsahuje: obchodný názov odberateľa, dátum vydania dokladu, ktorým bol produkt zakúpený, číslo faktúry, označenie produktu, počet kusov produktu, popis vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.
9.6. Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
9.7. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť, dodávateľ si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.
9.8. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

10. Vrátenie tovaru
10.1. Koncový odberateľ má právo zakúpený tovar vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru, bez udania dôvodu. Podmienkou je vrátiť nepoužitý výrobok v originálnom balení.
10.2. Tovar bude doručený dodávateľovi na náklady odberateľa alebo prinesený osobne na adresu prevádzky dodávateľa. Zásielky formou dobierky nebudú prebraté.
10.3. V prípade vrátenia tovaru v lehote do 14 dní bez udania dôvodu, je odberateľ povinný s tovarom priložiť list, v ktorom uvádza, že odstupuje od zmluvy v zákonnej lehote. V liste súčasne uvedie, o aký tovar ide, aká bola jeho cena, číslo faktúry a kedy tovar prevzal.
10.4. Odberateľ je povinný v liste uviesť číslo účtu pre vrátenie ceny za tovar. Dodávateľ vráti cenu za tovar najneskôr do 15 dní od vrátenia tovaru.

11. Ochrana osobných údajov
11.1. Objednávateľ (odberateľ) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci (dodávateľ) spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré poskytol dodávateľovi a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
11.2. Odberateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odberateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 7.pracovných dní od doručenia odvolania súhlasu odberateľom dodávateľovi a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný odberateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení alebo e-mailom na adresu obchod@thermo-control.sk .
11.3. Prevádzkovateľ internetových stránok www.thermo-control.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených dodávateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

12. Záverečné ustanovenia
12.1. Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
12.2. Dodávateľ má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa – www.thermo-control.sk uvedením dátumu platnosti VOP.
12.3. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti Thermo-control SK s.r.o.

V súlade so zásadami a požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Vážení zákazníci,

za účelom vybavenia vašich požiadaviek je nevyhnutné spracúvať vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov.

 

1.Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť:

Obchodné meno: Thermo-control SK s.r.o.

Sídlo: Podunajská 31, 821 06 Bratislava

IČO: 45 700 907

DIČ: SK2023109979

Zast.: Bc. Bedřich Soukal, konateľ

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

2. Účel spracúvania osobných údajov

Každú dotknutú osobu informujeme na aký účel sú spracúvané osobné údaje, ktoré poskytuje a a o možných dôsledkoch, ak sa zákazník rozhodne neposkytnúť svoje údaje. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb bez spracovania osobných údajov nie je možné. Pre zabezpečenie transparentnosti spracúvania osobných údajov využíva prevádzkovateľ zásadu minimalizácie rozsahu spracúvania.

 

Prevádzkovateľ spracúva údaje za účelom:

 • Vybavenia objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom.
 • Evidencie objednávok na riešenie prípadných reklamácií.
 • Evidencie objednávok na administratívne účely.
 • Dodania tovaru objednaného zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu thermo-control.sk.
 • Uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • Dodania tovaru na miesto určenia uvedeného kupujúcim.
 • Realizovania marketingových aktivít a analýz.
 • Informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

 

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

 • meno a priezvisko,
 • názov obchodnej spoločnosti,
 • kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo),
 • fakturačná adresa,
 • doručovacia adresa,
 • IP adresa,
 • cookies,
 • identifikačné číslo organizácie,
 • daňové identifikačné číslo,
 • údaje o objednávkach.

V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

4. Uchovávanie osobných údajov

 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • Po dobu nevyhnutnú na výkon a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 15 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

5. Zverejňovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o zákazníkoch.

 

6. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

Pri zbere, uchovávaní a používaní osobných údajov zákazníkov osobné údaje poskytovateľ neposkytuje žiadnym iným subjektom (tretej strane), okrem tých, ktorých zapojenie je nevyhnutné - napríklad prepravnej spoločnosti, poskytovateľovi platobných služieb, poskytovateľovi IT a účtovných služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. V takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.thermo-control.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.
 • Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené prepravnej spoločnosti: ReMax Courier Service, spol. s r.o. Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, Slovenská republika.
 • Ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, prevádzkovateľ ich spracúva prostredníctvom tretej strany v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.
 • Za účelom zlepšenia služieb a používateľského komfortu návštevníka stránky používa prevádzkovateľ v minimálnom možnom rozsahu aj služby tretích strán, ktoré mu to umožňujú. Týmito sú prevádzkovatelia elektronických platforiem Google Analytics, Google+ Platform, Google Adwords, Google nákupy, portál Heureka, Zboží.cz, Sklik, využívajúce súbory Cookies. Návštevník stránky prevádzkovateľa má však možnosť používanie Cookies obmedziť alebo zakázať, ako aj jestvujúce súbory Cookies vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.

 

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, predovšetkým zabezpečeného/šifrovaného prístupu na internet, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

8. Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Právo na informácie, aké údaje prevádzkovateľ spracúva a akým spôsobom:
  Zákazník ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o ňom prevádzkovateľ uchováva, má právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Ako môže dotknutá osoba uplatňovať svoje práva? Môže sa skontaktovať s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailu alebo poštou:
  obchod@thermo-control.sk
  Thermo-control SK s.r.o., Podunajská 3 1, 821 06 Bratislava
 • Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, kedykoľvek okrem týchto situácií:
  - zákazník má nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
  - zákazník má otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
  - zákazník má nevyrovnaný záväzok bez ohľadu na spôsob platby,
  - ak dotknutá osoba vykonala nákup, jej osobné údaje v súvislosti s transakciou prevádzkovateľ uchováva na základe účtovných predpisov.
 • Dotknutá osoba má právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: Dotknutá osoba má právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. V takom prípade prevádzkovateľ nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby s výnimkou prípadu, keď vie prevádzkovateľ preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmom dotknutej osoby a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba má právo na zabudnutie a môže sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
  - odhlásením z odberania e-mailov, ktoré je umožnené v jednotlivých marketingových emailoch (newsletteroch),
  - žiadosťou zaslanou emailom na adresu: obchod@thermo-control.sk

 

9. Zodpovednosť prevádzkovateľa

Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

 

10. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára a potvrdením samostatného zaškrtávacieho políčka dotknutá osoba prehlasuje, že bola oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 • V kontaktnom formulári na stránke prevádzkovateľa zaškrtnutím súhlasu dotknutá osoba prehlasuje, že bola oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Aktuálne znenie podmienok ochrany osobných údajov je zverejnené na internetových stránkach prevádzkovateľa.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 25.5.2018.

Cookies

Čo sú to cookies?
Cookie je malý súbor, ktorý sa z našej webovej stránky ukladá na pevný / hard disk (vrátane mobilných zariadení) užívateľa / návštevníka. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájajúceho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúce URL adresa (stránka, z ktorej návštevník prišiel), stránky / produkty navštívené na našom webe, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli navštívené apod. Platnosť / funkčnosť súborov cookies buď vyprší na konci internetovej relácie (po odpojení zariadenia od stránok / internetu) alebo vyprší po určitej obmedzenej dobe.

 

Dôvod použitia
Tieto súbory a informácie sa naša spoločnosť snaží využívať na účely vylepšovania a rozvoja služieb, ktoré tu ponúkame a poskytujeme. Využitie súborov cookies umožňuje zlepšovať pre Vás lepší užívateľnosť webových stránok a spríjemňuje ich použitia.

Ochrana osobných údajov
Súbory cookies používame tak, aby na základe takto získaných informácií / dát nebola osoba používateľa identifikovateľná, a to ani pri využití ďalších informácií, ktoré máme k dispozícii.

Cookies nie sú priamo viazané na naše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú naše prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov. Ako Google využíva súbory cookie zistíte tu.

Druhy súborov cookies
Bežne a vždy s ohľadom na aktuálny vývoj v príslušných informačných technológiách používame tieto typy súborov cookies:

(I) Vyžadované - sú nevyhnutné a pomáhajú Vám pohybovať sa po webových stránkach a vidieť určité funkcie. Tieto súbory napríklad zaisťujú uloženie nákupného košíka pri všetkých krokoch procesu uzatvárania objednávky;

(II) Funkčné - umožňujú zabezpečiť ešte príjemnejší zákaznícky zážitok. Tieto súbory Vám pomáhajú ukladať a pripomínať Vám nákupný košík a umožňujú vytvárať zoznamy priania a pod .;

(III) Výkonnostný - nám pomáhajú porozumieť nákupnému správaniu našich návštevníkov. To nám umožňuje neustále vylepšovať naše webové stránky, aby pre Vás bolo nakupovanie čo najjednoduchšie a najpríjemnejšie;

(IV) Interakčné - sa používajú k tomu, aby ste mohli vyjadriť svoj názor - čo si myslíte o našich produktoch, webových stránkach a pod .. Tieto súbory cookies Vám umožní vyjadriť sa na sociálnych médiách tak, že sa Vám naše produkty páči alebo že je odporúčate , a porozprávať sa s pracovníkmi našich služieb. Môžete však tiež poradiť našim ostatným (potenciálnym) zákazníkom tým, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenzia;

(V) Zacielenie reklamy - si zapamätajú Vaše preferencie týkajúce sa produktov a nakupovanie. Tieto súbory cookies nám umožnia zjiš'tovat, čo máte radi. Takže keď napríklad prechádzate výsledky hľadania vo vyhľadávačoch, budú sa zobrazené reklamy viac týkať Vašich preferencií.

Keď chcete použitie súborov cookies zakázať
Kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia svojho zariadenia - používaného prehliadača tak, aby súbory cookies odstraňoval alebo bránil ich ukladanie, ak s ich použitím nebudete výslovne súhlasiť. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookies, nájdete v príslušnej časti pomocníka Vášho zariadenia či prehliadača.

Ako vybaviť reklamáciu?
 • - Tovar pripravte a bezpečne zabaľte.
 • - Priložte sprievodný dopis s popisom závady.
 • - Priložte kópiu nákupného dokladu, kópiu potvrdenia o inštalácii zariadenia oprávnenou osobou a vašu spätnú adresu.
 • - Pošlite tovar na adresu našej spoločnosti/osobne.

  Priebeh reklamácie u nás:

  1. Príjem reklamácie,pridelenie identifikačného čísla.
  2. Kontrola technikom, posúdenie reklamácie.
  3. Písomné vyjadrenie o skončení reklamácie a jej riešení.
  4. Odoslanie vyriešenej reklamácie prepravnou službou.

  Reklamáciu riešime v čo možno najkratšom termíne, najneskôr do 30 dní.

  Tovar posielajte na adresu:
  Thermo-control SK s.r.o.
  Podunajská 31
  821 06 Bratislava

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci účtovných a mzdových dokladov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Thermo-control SK s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo “Nariadenie”).

Prevádzkovateľ: Thermo-control SK s.r.o.

Účel spracúvania: Plnenie povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s vedením a uchovávaním dokumentov účtovnej agendy.

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl.6 ods. 1. písmeno c) Nariadenia, v zmysle Zákona o účtovníctve, Zákona o daniach.

Príjemcovia: Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad, polícia, advokáti, súdy.

Doba uchovávania (v nadväznosti na registratúrny plán):

Obdobie

Typ dokumentu

10 rokov

Došlé a ušlé faktúry, pokladničné knihy, účtovné doklady, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy

10 rokov

Doklady pre účely DPH

10 rokov

Daňové výkazy

Min. 25 rokov

Výplatné listiny a ostatná mzdová agenda

Min. 25 rokov

Ročné mzdové listy

Min. 25 rokov

Osobné spisy

 

Dôvod a následky neposkytnutia osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade ich neposkytnutia nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretích krajín: nevykonáva sa

Automatické rozhodovanie: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na informáciu, kto má prístup k údajom, ktoré spracúvame, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo prenos údajov.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov - riešenie predzmluvných vzťahov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Thermo-control SK s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo “Nariadenie”).

Prevádzkovateľ: Thermo-control SK s.r.o.

Účel spracúvania: Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia požiadaviek zákazníka, účely dojednania podmienok predzmluvných vzťahov, alebo účely plnenia zmluvy.

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl.6 ods. 1. písmeno b) Nariadenia.

Príjemcovia: oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: 5 rokov

Dôvod a následky neposkytnutia osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie daného účelu. Bez týchto údajov nie je možné plniť požiadavky dotknutých osôb.

Prenos osobných údajov do tretích krajín: nevykonáva sa

Automatické rozhodovanie: nevykonáva sa

 

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na informácie, kto má prístup k údajom, ktoré spracúvame, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo prenos údajov.

Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci BOZP

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Thermo-control SK s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo “Nariadenie”).

Prevádzkovateľ: Thermo-control SK s.r.o.

Účel spracúvania: Plnenie povinnosti prevádzkovateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl.6 ods. 1. písmeno c) Nariadenia, v zmysle Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení.

Príjemcovia: SERVIS BOZPO, s.r.o. Roľnícka 7, 831 07 Bratislava, Inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Pracovná zdravotná služba, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Hasičský a záchranný zbor, polícia, advokáti, súdy.

Doba uchovávania: 5 rokov

Dôvod a následky neposkytnutia osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade ich neposkytnutia nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti BOZP.

Prenos osobných údajov do tretích krajín: nevykonáva sa

Automatické rozhodovanie: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na informáciu, kto má prístup k údajom, ktoré spracúvame, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo prenos údajov.

Mapovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Thermo-control SK s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo “Nariadenie”).

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že podľa čl. 24 Nariadenia prijal primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia, ktoré umožňujú zákonné, spravodlivé a transparentné spracovanie osobných údajov.

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

Zabezpečenie dodania tovarov a služieb bez spracovania osobných údajov nie je možné. Pre zabezpečenie transparentnosti spracúvania osobných údajov využíva prevádzkovateľ zásadu minimalizácie rozsahu spracúvania.

Informácie a postup spracovania osobných údajov sú vedené pre každý účel samostatne v príslušných dokumentoch „Informácie o spracovaní osobných údajov“.

1.      Opis plánovaných spracovateľských operácií a účelov spracúvania
Prevádzkovateľ Thermo-control SK s.r.o. ako priamy zástupca značky SALUS má za cieľ poskytovať svojim zákazníkom produkty a s tým súvisiace služby a informácie.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe právneho základu:
a) Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy - predaj tovaru a poskytovanie služieb
V prípade, že kupujúcim je právnický subjekt alebo fyzická osoba-podnikateľ, spracúva prevádzkovateľ údaje o podnikateľskom subjekte. V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje tak, aby ich nemusel uchovávať. Ako daňový doklad slúži bloček z registračnej pokladne.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje získané prostredníctvom internetového obchodu www.thermo-control.sk  tretej osobe len za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky prepravcovi, ktorý zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu. Zmluvným prepravcom je ReMax Courier Service, spol. s r.o. Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, Slovenská republika.

 

b) Spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti

Patrí sem povinnosť uchovávať a archivovať doklady, kde sa môžu nachádzať osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH).

 

2.   Posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na oprávnené účely s ohľadom na nevyhnutnú mieru údajov. Prevádzkovateľ pre dosiahnutie účelu nevyužíva systémy automatického rozhodovania, ani profilovanie.

3.   Posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb

Prevádzkovateľ je mikropodnikom a vo všeobecnosti nie je pravdepodobné, že spracúvanie povedie k riziku pre práva a slobody dotknutej osoby.

Pre všetky činnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť viesť záznam podľa § 37 ods. 5 zákona, vedie prevádzkovateľ Záznam o spracovateľských činnostiach v samostatnej tabuľke so špecifikovaním individuálnych bezpečnostných opatrení.

Pre posudzovanie rizík má prevádzkovateľ zavedený nasledovný metodický postup:

1.    Popis posudzovanej činnosti (definícia, účel, charakteristika)

2.    Klasifikácia rizika (nízke, stredné, vysoké)

3.    Pravdepodobnosť vzniku škody

4.    Klasifikácia možnej škody (malá, stredná, veľká)

5.    Typizácia škody:
- materiálna (škoda na majetku zneužitím údajov),
- nemateriálna (napr. poškodenie dobrého mena),
- spoločenská (napr. diskriminácia).

6.    Identifikácia prípadného sektorovo-špecifického rizika:
- hodnotenie vzťahu rizika a prínosu spracúvania osobných údajov,
- prínos podniku (čo riziko môže priniesť pozitívne podniku),
- prínos spoločnosti (napr. verejný záujem),
- prínos jednotlivcovi (napr. možnosť využívať požadovanú službu).

 

4.   Všeobecné opatrenia na riešenie rizík

·       Zamestnanci sú preškolení o ochrane osobných údajov a povinnostiach, ktoré vyplývajú zo spracúvania osobných údajov. Svoj záväzok dodržiavať zásady stvrdzujú podpisom v dodatku ku zmluve po absolvovaní školenia.

·       Prevádzkovateľ prijal opatrenie, kde znížil počet osôb s možnosťou prístupu k osobným údajom a len na nevyhnutný rozsah údajov.

·       Prístup k osobným údajom je zabezpečený fyzicky aj technicky – t.j. žiadna neoprávnená osoba nemá voľný prístup k cudzím osobným údajom.

·       Prevádzkovateľ zaviedol opatrenia na likvidáciu takých osobných údajov, na ktorých spracúvanie už neexistuje oprávnený dôvod (skartovanie dokumentov, anonymizácia, vymazanie).

·       Prevádzkovateľ si je vedomý, že ihneď, ako sa dozvie, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, tak bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín od okamihu, ako sa dozvedel, že k takémuto porušeniu ochrany osobných údajov došlo, toto porušenie oznámi dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s výnimkou prípadov, keď vie v súlade so zásadou zodpovednosti preukázať, že nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Takéto prípady porušenia je povinný dokumentovať.
Ak nie je možné oznámenie podať do 72 hodín, je prevádzkovateľ povinný pripojiť k neskôr podanému oznámeniu pripojiť odôvodnenie omeškania.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bezodkladne oznámi dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak toto porušenie pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre jej práva a slobody, aby mohla prijať potrebné preventívne opatrenia.

 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Prevádzkovateľ: Thermo-control SK s.r.o.

Dotknutá osoba:   Osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, ďalej len „žiadateľ“.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo "Nariadenie").

Spôsob uplatňovania práv

Žiadateľ môže realizovať svoje práva podaním žiadosti:

-       e-mailom na adresu obchod@thermo-control.sk,

-       poštou doručenou do sídla spoločnosti Thermo-control SK s.r.o.

Prevádzkovateľ poskytuje osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.

Prevádzkovateľ môže žiadateľa pri uplatňovaní jeho práv požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak nie je možné bez nich jednoznačne identifikovať jej totožnosť.

Prevádzkovateľ žiadosť posúdi. V zmysle čl. 12, odst. 5 Nariadenia a § 29 odst. 5 Zákona, poskytuje prevádzkovateľ informácie bezodplatne. Ak je však žiadosť neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúci sa povahu, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti žiadateľa alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti.

Prevádzkovateľ poskytne žiadateľovi informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jeho žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia a podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace, s ohľadom na rozsah, počet a komplexnosť žiadostí. V prípade takéhoto predlženia sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať žiadateľa o takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s odôvodnením.

Ak žiadateľ podal žiadosť elektronickými prostriedkami, prevádzkovateľ poskytne stanovisko a informácie elektronicky na elektronickú adresu, z ktorej žiadosť prišla, pokiaľ žiadateľ nepožiadala o iný spôsob. V prípade, že žiadateľ poslal žiadosť poštou, prevádzkovateľ použije na zaslanie stanoviska korešpondenčnú adresu odosielateľa.

 V prípade, že by prevádzkovateľ nemohla prijať potrebné opatrenia, alebo vyrozumieť žiadateľa v stanovenej lehote, má žiadateľ právo podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť si súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, prípadne podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje každému spracovateľovi osobných údajov (príjemcovi), ktorému boli osobné údaje poskytnuté, oznámiť každú žiadosť o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sa nepreukáže, že je to nemožné, alebo že to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ však o takýchto skutočnostiach informuje dotknutú osobu, ak ho dotknutá osoba o to požiada.

Práva dotknutých osôb

Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ: Thermo-control SK s.r.o.

Dotknutá osoba:       Osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo "Nariadenie"), má dotknutá osoba právo na:

Prístup k osobným údajom (podľa č. 15 Nariadenia a § 21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa jej osobné údaje spracúvajú. Ak prevádzkovateľ takéto údaje spracúva, má dotknutá osoba právo získať prístup ku svojim údajom a informácie o:

-       účele spracúvania osobných údajov,

-       kategórii spracúvaných osobných údajov,

-       identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,

-       dobe uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia),

-       práve požadovať od prevádzkovateľa o opravu svojich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj namietať ich spracúvanie,

-       práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

-       zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje dotknutej osoby nezískali priamo od nej,

-       skutočnosti či dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu pri spracovaní údajov tzv. profilovaním (vrátane informácií o použitom postupe, význame a predpokladaných rizikách spracúvania takýmto spôsobom),

-       o primeraných zárukách v súvislosti s prenosom osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe kópiu jej osobných údajov, ktoré spracúva.

Právo na opravu údajov (podľa č. 16 Nariadenia a § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej údaje, ktoré by boli neaktuálne a nesprávne. So zreteľom na účel spracovania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (podľa č. 17 Nariadenia a § 23 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:

-       osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali,

-       dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

-       dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie jej údajov,

-       osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

-       ak sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,

-       osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia alebo § 15 ods. 1 Zákona.

Toto právo sa neuplatňuje, ak sa osobné údaje spracúvajú na splnenie zákonnej povinnosti,  pre uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácie, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, na štatistické účely, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 Právo na obmedzenie spracúvania (podľa č. 18 Nariadenia a § 24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v nasledovných prípadoch:

-       dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov počas obdobia, kedy umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

-       spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu jej údajov a namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia,

-       prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

-       dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ môže takéto osobné údaje ďalej uchovávať alebo spracúvať len na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Iné spracúvanie možno vykonávať len so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ o tejto skutočnosti bude vopred informovať dotknutú osobu.

Právo na prenosnosť údajov (podľa č. 20 Nariadenia a § 26 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na prenesenie údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ to technológia prevádzkovateľa umožňuje. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že spracúvanie osobných údajov sa zakladá na právnom základe (súhlase alebo zmluve) a zároveň je spracúvané automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať (podľa č. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak:

-       prevádzkovateľ nevie preukázať, že existujú oprávnené dôvody na ich spracúvanie,

-       ak sa osoba domnieva, že záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami, právami alebo slobodami dotknutej osoby,

-       prevádzkovateľ nedisponuje dôvodmi na uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Automatizované rozhodovanie (podľa č. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)

Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodovanie, založené na výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodovanie:

-       nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

-       povolené právom Európskej únie alebo Slovenskej republiky,

-       založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo na odvolanie súhlasu (podľa č. 7 Nariadenia a § 14 Zákona)

V prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu možno vykonať rovnako jednoduchým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Zároveň môže dotknutá osoba odvolať súhlas aj týmito spôsobmi:

-       zaslaním žiadosti s jednoduchým textom „Žiadam o odvolanie súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov“ na e-mail odosielateľa obchod@thermo-control.sk,

-       telefonicky na telefónne číslo prevádzkovateľa +421 2 455 271 04,

-       zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ: Thermo-control SK s.r.o.

Dotknutá osoba:       Osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo "Nariadenie"), podľa č. 34 Nariadenia a § 41 Zákona.

Oznámenie dotknutej osobe

V prípade, že dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, čím sa zasiahne do práv osôb, je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe takéto porušenie a prijatie opatrení v nasledovnom rozsahu:

-       meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo osoby, ktorá je schopná poskytnúť dotknutej osobe potrebné informácie,

-       opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,

-       popis opatrení, ktoré prevádzkovateľ prijal a ktoré navrhuje prijať aby predišiel potenciálne nepriaznivým dôsledkom alebo zmiernil následky.

Toto opatrenia sa nevyžaduje ak:

-       prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,

-       prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými pri maximálnom úsilí zabezpečí, že riziko pre práva a slobody dotknutých osôb nebude mať dôsledky,

-       by prijatie opatrení vyžadovalo neprimerané úsilie. V takomto prípade sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať verejnosť alebo priamo poškodenú osobu rovnako efektívnym spôsobom s ohľadom na možnosti prevádzkovateľa).

 

All search results