Obchodné podmienky
– Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na internetovej stránke www.thermo-control.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Thermo-control SK s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratsialva a kupujúceho. Spoločnosť predávajúceho je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 67300/BVšetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z. z.). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (513/1991 Zb.).

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva  kúpna zmluva, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ / predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom, ako je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

 

Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Na tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom – pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred samotným odoslaním objednávky ju skontrolovať, v prípade potreby opraviť. Tieto obchodné podmienky sú, rovnako ako reklamačný poriadok, zobrazené a prístupné na našich internetových stránkach a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Objednávka

Možnosti objednávky:

 • prostredníctvom on-line nákupu na internetových stránkach
 • telefonicky – naši pracovníci sú vám k dispozícii na telefonnom čísle +421 245 527 104
 • e-mailom – objednávku môžete poslať na e-mailovú adresu obchod@thermo-control.sk

Náležitosti objednávky:

V on-line objednávke je potrebné vyplniť označené políčka:

 • meno, fakturačná adresa, prípadne IČO, DIČ (podľa toho, či je kupujúci spotrebiteľ alebo nie)
 • dodacie meno, dodacia adresa – ak je odlišná ako fakturačná adresa
 • telefonické spojenie – potrebné v prípade zmien typu tovaru
 • kód, popis, množstvo a cena tovaru podľa cenníka
 • prípadné doplňujúce údaje

Po odoslaní objednávky a jej následnom spracovaní bude kupujúcemu emailom zaslané potvrdenie o jej prijatí. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nezrovnalosti, bezodkladne kontaktujte predávajúceho (pozri Kontakty). 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky podané objednávky uskutočnené niektorým z vyššie uvedených spôsobov záväzné.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatímTovar je do zaplatenia majetkom predávajúceho.

Náklady na telefonickú objednávku zodpovedajú bežným telekomunikačným poplatkom.

Ochrana osobných údajov: Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na uvedenú adresu kupujúcehoPri prevzatí zásielky od prepravcu, obdrží kupujúci s tovarom aj daňový doklad a záručný list.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila predajná cena

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje, že neodkladne (emailom alebo telefonicky) kontaktuje kupujúceho a dohodne sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, a pod.).

Ak už kupujúci za tovar zaplatil (bankovým prevodom) a skutočná cena bude nižšia ako zaplatená, budú peniaze prevedené späť na účet kupujúceho v najkratšom možnom termíne. V prípade, že skutočná cena bude vyššia a kupujúci sa nerozhodol od zmluvy odstúpiť, bude kupujúcemu daný k úhrade rozdiel týchto súm.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky – ešte pred jej záväzným potvrdením.

Ak sa zvýši cena tovaru oproti pôvodnej predajnej cene, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek úhrad.

Spotrebiteľ právo zrušiť odoslanú objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa Občianského zákonníka. Toto právo nie je primárne určené pre riešenie reklamácie tovaru.

Ak sa tak spotrebiteľ rozhodne, musí prejav vôle o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Odporúčame tak urobiť písomnou formou, ktorá zaistí najmä preukázateľnosť urobeného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší. Využiť k tomu môžete formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete TUVyplňte ho a následne prosím odošlite emailom na adresu obchod@thermo-control.sk.

Spotrebiteľ je povinný odovzdať späť predávajúcemu nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci do 30 dní vráti kupujúcemu zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Pri nesplnení uvedených podmienok môže predávajúci voči spotrebiteľovi uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. V prípade nedodržania lehoty na odstúpenie od zmluvy je takéto odstúpenie od zmluvy neplatné spotrebiteľovi tým nevznikajú žiadne práva na vrátenie tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo so súhlasom kupujúceho začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od zmien na finančnom trhu nezávisle na vôli predávajúceho

Pri prevzatí zásielky doporučujeme kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, prekontrolovať stav zásielky (počet balíkovneporušenosť lepiacej pásky s firemným logom, poškodenie krabice, a pod.) a odmietnuť prevzať neúplnú alebo poškodenú zásielku. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu telefonicky oznámiť predávajúcemu. Ďalej odporúčame spísať s dopravcom zápis o škode a zaslať ho emailom predávajúcemu na adresu obchod@thermo-control.sk. Ak odporúčané kroky spotrebiteľ pri dodaní chybnej či poškodenej zásielky urobí, výrazne tak prispeje k rýchlemu riešeniu reklamácie dodaného tovaru a jeho nového dodania. V opačnom prípade sa môže spotrebiteľ vystaviť situácii, kedy mu predávajúci preukáže, že tovar bol dodaný v poriadku – teda nepoškodený, tým však nemôže byť akokoľvek obmedzené právo spotrebiteľa uplatniť svoje práva plynúce z príslušnej kúpnej zmluvy.

Pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, platí povinnosť prekontrolovať stav zásielky podľa vyššie uvedeného postupu. V prípade prevzatia zásielky od dopravcu nemá tento kupujúci žiadne nároky na neskoršie reklamácie poškodenej zásielky voči predávajúcemu. Prevzatím zásielky je ďalšia reklamácia ohľadom poškodenia a neúplnosti zásielky riešená len s dopravcom.

Doprava objednávky

1. Osobný odber

Zákazník si môže bezplatne vyzdvihnúť tovar na adrese:
Thermo-control SK s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Brartislava počas otváracích hodín:

Po – Pi: 8:00 – 16:00

Pri osobnom odbere je možné platiť v hotovosti, kartou, prípadne vopred bankovým prevodom na účet spoločnosti Thermocontrol SK s.r.o. – po predchádzajúcej dohode na telefónnom čísle +421 245 527 104. 

Tovar je možné pri osobnom odbere zaplatiť bezkontaktnou platobnou kartou.

2. Prepravnou službou

Objednávky doručuje prepravná spoločnosť DPD na vami zadanú adresu na celom územi Slovenska. Tovar je štandardne dopravený do 24 hodín od expedície. Zásielky  zvyčajne doručené v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod. Ak nebude zákazník na uvedenej adrese zastihnutý, prepravná služba sa pokúsi o doručenie nasledujúci deň, prípadne vás bude kontaktovať na vami uvedenom telefónnom čísle.

Zásielku je tiež možné osobne vyzdvihnúť v príslušnom depe spoločnosti DPD. Ďalšie informácie, pohyb a doručovanie zásielky nájdete na stránke prepravcu

Ceník poštovného a balného v rámci SR:

 • cena dopravy na dobierku je 5 bez DPH
 • cena dopravy pri platbe bankovým prevodom je 4€ bez DPH
 • pri objednávke tovaru nad 300 bez DPH nie je poštovné a balné v rámci SR účtované

Kontrola zásielky pri prevzatí od prepravcu

Aj napriek tomu, že sa snažíme všetky zásielky maximálne ochrániť pred poškodením pri preprave, môže sa stať, že k vám príde balík poškodený.

Pri prevzatí prosím vždy dôkladne skontrolujte stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť lepiacej pásky s firemným logom, poškodenie krabice, a iné). Neúplnú alebo poškodenú zásielku od prepravcu odmietnite prevziať. Odmietnutie zásielky telefonicky oznámte predávajúcemu na telefónnom čísle +421 245 527 104.

Skrytú vadu / poškodenie zásielky (tovar je nekompletný alebo poškodený) zistenú až po jej prevzatí, je zákazník povinný oznámiť prepravcovi bez zbytočného odkladu a vyžiadať si spísanie zápisu o škode. Pre rýchle vybavenie škodovej udalosti je potrebné zápis o škode zaslať e-mailom predávajúcemu na adresu obchod@thermo-control.sk.

Dopravca má právo presvedčiť sa o skutočnom stave poškodenia, či čiastočnej straty zásielky. Z týchto dôvodov nesmie zákazník s poškodenou zásielkou akokoľvek manipulovať a je povinný zachovať aj obal, v ktorom mu bola poškodená zásielka doručená. Zároveň odporúčame zhotoviť fotografie poškodených produktov.

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti Thermocontrol SK s.r.o. a ktorého reklamácia sa uplatňuje v záručnej lehote. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa práva kupujúceho neupravené Reklamačným poriadkom Občianskym zákonníkom (40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z. z.). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Reklamačným poriadkom Obchodným zákonníkom (513/1991 Zb.).

Ku každému tovaru je priložená faktúra, prípadne dodací list, ktorý môže zároveň slúžiť ako záručný list, ak tento nie je priložený priamo od výrobcu.

Zákazník bez zbytočného odkladu informuje spoločnosť Thermocontrol SK s.r.o., ak zistí akýkoľvek rozdiel medzi daňovým dokladom (dodacím listom) a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený daňový doklad.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný tento rozdiel ihneď nahlásiť, najneskôr do 72 hodín od prevzatia tovaruBližšie informácie o prevzatí dodaného tovaru nájdete v Obchodných podmienkach.

Záručné podmienky

Ak nie je na dodacom alebo záručnom liste uvedené inak, je záruka na dodaný tovar 24 mesiacov. Pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, platí záručná doba na všetok spotrebný tovar vždy najmenej 24 mesiacov. Záručná doba na dodaný tovar sa predlžuje o čas, kedy bol výrobok v záručnej oprave.

Pri uplatnení záruky má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom:

 • ak ide o odstrániteľnú chybu / poruchu, právo na jej bezplatné, riadne a včasné odstránenie, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti,
 • ak vzhľadom na povahu chyby / poruchy nie je predchádzajúci postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • ak ide o chybu / poruchu neodstrániteľnú – brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o iné chyby / poruchy neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Reklamáciu nemožno uplatniť v prípade:

 • mechanického poškodenia, neodbornej inštalácie, zaobchádzania či obsluhy,